Genel Sekreterlik

GÖREVİN SORUMLULUK VE YETKİLERİ

1. Birlik faaliyetlerini ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde yürütmek,

2. Odaların, esnaf ve sanatkarların gelişmesine engel teşkil eden karar ve tedbirlerden yönetim kurulunu haberdar etmek ve bunların giderilmesi çareleri hakkında tekliflerde bulunmak,

3. Esnaf ve sanatkarların, yanlarında çalışanların, birlik ve birliğe bağlı oda personelinin bilgi seviyelerini yükseltmeye yönelik her türlü önlem ve kararların alınması çalışmalarının yapılması hususunda yönetim kuruluna teklifte bulunmak,

4. Faydalı görülen mevzuatı ve bunlara ait plan ve etütleri yönetim kuruluna arz etmek,

5. Esnaf ve sanatkarlara faydalı olacak her türlü bilgi ve dokümanların toplanmasını sağlamaya çalışmak ve bunları odalar vasıtasıyla mensuplarının istifadesine arz edilmek üzere, birlik yönetim kuruluna tevdi etmek,

6. Günlük işlerin hızlı ve doğru olarak yapılmasını sağlamak,

7. Meslek ahlakı ve dayanışmasını korumak ve geliştirmek için her türlü incelemeleri yapmak,

8. Mesleki ve uyulması zorunlu karara bağlanması gereken hususları bir raporla yönetim kuruluna arz etmek. Aykırı hareketlerin meydana gelmesi halinde durumu yönetim kuruluna bildirmek,

9. Kurumda, işlerin hiyerarşik bir düzen ve disiplin içinde yürütülmesini sağlamak,

10. Birliğin harcamalarla ilgili belgelerini yönetim kurulu başkanı veya başkan vekili ile birlikte imzalamak,

11. İlgili birimler ile birlikte bütçeyi, senelik faaliyet raporunu ve kesin hesapları hazırlayıp, yönetim kurulunun bilgisine sunmak,

12. Resmi ve dini bayramlarla önemli gün ve haftalarda birliğin protokolde temsil edilmesini sağlamak,

13. Birlikte kullanılan talimatları hazırlamak,

14. Birlik yönetim kurulunun yürürlükteki mevzuata uygun olarak verdikleri diğer görevleri yerine getirmek,

15. Birlik çalışanlarının görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, çalışanlar arasında koordinasyonu sağlayacak planları yönetim kurulunun bilgisine sunmak,

16. Birliğin verdiği hizmetlerin daha verimli olması için araştırmalar yapmak, toplantılar düzenlemek, aksaklıkları tespit ederek önlemler almak,

17. Teşkilat ile ilgili istatistiki çalışmalar yapmak ve yapılanları yakından izlemek,

18. Resmi Gazete' yi takip etmek, bu konuda birimleri yönlendirmek, gerekli hallerde yönetimi bilgilendirmek,

19.  Birliğe gelen yazıları kayda aldırmak, dikkatle izlemek ve ilgili birimlerle neticelendirmek,

20. Cevaplandırılması gereken yazıları ilgili birimlere göndererek gereğinin yapılmasını sağlamak,

21. Genel kurul hazırlıklarını zamanında yapmak,

22. Genel kurul sonrası evrakların toplanarak bir dosya halinde ilgili makamlara teslimini sağlamak,

23. E-Esnaf Projesi ile ilgili çalışmaları ve uygulamaları yapmak bu konuda odalara danışmanlıkta bulunmak,

24. Oda genel kurullarından sonra oda genel kurul evraklarının birliğe gönderilmesini sağlamak,

25. Oda genel sekreterlerinin verdiği hizmeti daha iyi ve verimli hale getirmek için gerek bilgilendirme gerekse sorunların çözümü konusunda bilgi alışverişi yapma toplantılarını düzenlemek,

26. İç ve dış ilişkilerde ciddi, titiz, yazıya dayalı, yetkilere uygun, birlik itibarını yükseltici biçimde davranmak ve davranılmasını sağlamak,

27. Birliğe giren ve çıkan bilgilerin gizliliğini kurallarına uygun bir hassasiyetle korumak,

28. Birlik faaliyetlerinde yararlanılan makine ve teçhizatın verimli ve amacına uygun olarak kullanılmasını ve korunmasını sağlamaktır..