Muhasebe Birimi

GÖREVİN SORUMLULUK VE YETKİLERİ

11. Birliğin muhasebe işlerinin ilgili mevzuata göre yürütülmesini sağlamak,

2. Kanun, tüzük, yönetmelik vb mevzuatta öngörülen belge ve defterleri tutmak, aylık mizan cetvellerini, bütçe, bilanço ve kati hesap raporları ve cetvellerini hazırlamak,

3. Tahmini bütçe yapmak, başkanlık, denetim kurulu ücretleri ile yönetim kurulu oturumları, başkanlık, denetim, yönetim kurulu harcırahları ve benzeri seçimle gelen yöneticilerin ödeneklerinin tahmini bütçede net olarak tespitini yapmak, yapılan tahmini bütçede,dönem içinde fasıllar arasında aşma olursa, yönetim kurulu kararı gereği gerekli aktarmaları yapmak, genel kurulda onaylanan tahmini bütçe rakamları ile kesinleşen rakamlar arasında büyük farklılıklar doğarsa, yönetim kurulunca izahı yapılmak üzere genel kurula bilgi sunulmasını sağlamak,Ayda bir fasıl ve maddelerin tahsisat bakiyelerini cetvel halinde yönetime sunmak, gerekli görülen fasıl ve maddeler için aktarma teklifi yapmak,

4. Birlik adına yapılacak her türlü harcamanın 5362 sayılı Kanuna uygun şekilde yapılmasını sağlamak. Başkan, başkan vekilleri ile genel sekreterin bilgisi dışında ödeme yapmamak,

5. Gelirlerin tahakkuk ve tahsili ile masrafların tediyesinin yapılmasını ve defterlere işlenmesini sağlamak, tahsilat ve tediye makbuzlarını genel sekreter ile başkan veya başkan vekiline imzalattıktan sonra muhasebe etmek,

6. Demirbaş defterini tutmak, bunların muhafazası, bakımı ve kontrolünü sağlamak,

7. Her sene Şubat ayında katılım paylarını tahakkuk ettirerek, süresi içinde tahsilatlarını yapmak, ödemesini aksatanların listesini hazırlayarak, genel sekretere vermek,

8. Stok kayıtlarını günü gününe işletmek, stokları yakından izleyerek miktarı azalan evrak ve diğer tüketim maddelerini siparişleri verilmek üzere genel sekretere bildirmek,

9. Birliğe gönderilen havaleleri günü gününe izleyerek birlik hesabına girmek,

10.Tahsil ve tediye fişlerinin günlük kesilerek, bu fişlerin muntazam bir şekilde kasa defterine işlenmesini sağlamak, Kasa raporu düzenlenmesini ve genel sekreterliğe sunulmasını sağlamak,

11. Başkanlar kurulunda görüşülmek üzere gelir - gider tablosunu ve bilançoyu hazırlamak,

12. Genel kurullarda görüşülecek gelir - gider, bilanço, tahmini bütçe v.b dokümanları hazırlamak,

13. Ücret ödemelerini ödenecek ücret durumunu gösteren ücret hesap pusulası ile yapmak,

14. Kıymetli evrak defteri tutup, kıymetli evrakları bu deftere işlemek,

15. Banka hesaplarına yıl sonunda tahakkuk ettirilen faizlerin dekontlarının alınmasını sağlamak ve bunları ilgili hesaplara kaydetmek,

16. 5362 sayılı Kanun gereği yıl sonu itibariyle yıllık gayri safi gelirlerden Yönetmelik gereği düşülmesi gerekli giderler ve muafiyetler düşüldükten sonra   " Eğitim Bütçesi" oluşturulup ayrı hesaplarda izlenmesini sağlamak,

17. 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak işe alınan personelin işe başlamadan önce, işçi ise işe giriş bildirgesi, emekli ise sosyal güvenlik destek bildirgelerinin tanzim edilerek bağlı oldukları kuruluşlara bildirilmesini sağlamak, Aylık prim ve hizmet belgelerinin bağlı olunan Sosyal Sigortalar Kurumu, bölge çalışma müdürlüğüne zamanında verilmesini sağlamak ve işyerine astırmak,

18. Görevine son verilen personelin 10 gün içerisinde çıkış bildirgesini tanzim etmek internet ortamında Sosyal Güvenlik Müdürlüğü’ne bildirmek.

19- Hesap işlerinin en az üç aylık dönemler itibarıyla denetim kurulu tarafından incelenmesini müteakip buna ilişkin raporların dosyada muhafaza edilmesini sağlamak,

20. Biriminde hizmetin istenilen hız ve kalitede yapılmasını sağlamak. Uygunsuz ve yanlış işlemleri önlemek amacıyla gereken önlemleri almak,

21. Başkan, başkan vekilleri ve genel sekreterin verdiği diğer görevleri yapmak,

22. İç ve dış ilişkilerde ciddi, titiz, yazıya dayalı, yetkilere uygun, birlik itibarını yükseltici biçimde davranmak ve davranılmasını sağlamak,

23. Birliğe giren ve çıkan bilgilerin gizliliğini kurallarına uygun bir hassasiyetle korumak,

24. Birlik faaliyetlerinde yararlanılan makine ve teçhizatın verimli ve amacına uygun olarak kullanılmasını ve korunmasını sağlamak. 

25. Personelin özlük ve sicil dosyalarını tutmak,

26. Personelin işe giriş, çıkış, emeklilik ve terfi işlemlerini yapmak,

27. Personelin günlük ve senelik izin çizelgelerini yapmak ve tutmak,

28. Önerilmek üzere personel kadrolarını hazırlamak,

29. Birlikte hizmetin daha iyi yürütülmesi açısından gerektiğinde birimler arası personel değişiklikleri için genel sekretere tekliflerde bulunmak,

30. Personelin disiplininin sağlanması için gerekli tedbirleri almak ve bu konuda genel sekretere önerilerde bulunmak, Ayın personelinin seçilmesinde tespitlerde bulunmak,

31. Kendisine bağlı personelin çalışmalarını koordine etmek ve denetlemek,

32. Personelin işine zamanında gelip gitmesini sağlamak ve imza çizelgesini takip etmek,

33. Personelle ilgili iş ve ilişkileri " TESK Personel Yönetmeliği"ndeki esaslara uygun olarak yürütmek,

34. Başkan, yönetim kurulu ve genel sekreterce verilecek diğer işleri yapmak,

35. İç ve dış ilişkilerde ciddi, titiz, yazıya dayalı, birlik itibarını yükseltici biçimde davranmak,

36. Birlik faaliyetlerinde yararlanılan makine ve teçhizatın verimli ve amacına uygun olarak kullanılmasını ve korunmasını sağlamaktır.

37. Aylık, üçer aylık dönemler hâlinde geçici mizan cetvelleri, yıl sonunda da 31 aralık itibarıyla kesin hesap cetvellerini hazırlamak,

38. Kasa hesabı ile ilgili günlük nakit akımı da dikkate alınarak kasada yönetim kurulu kararı gereği olması gereken tutardan fazla para bulundurulmamasını ve paranın ilgili banka hesaplarına yatırılmasını temin etmek,

39. Gelirlere, giderlere ve muhasebeye ilişkin her türlü belge, defter ve makbuzların yasal süre sonuna kadar saklanmasını sağlamak,

40. Muhasebe ile ilgili diğer iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak..